Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB )

Kdo má povinnost průkaz energetické náročnosti budovy vypracovat?
 
Citace požadavků a vybraných informací ze zákona č. 406/2000 sb. v platném znění:
 
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je
povinen

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při
výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,


(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti
podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních
materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy
prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo
její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede
klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího
právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a
reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu
neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních
materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(3) Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě
jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv
týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní
smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti
podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních
materiálech při

1. prodeji jednotky,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky
prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo
její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede
klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího
právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a
reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu
neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních
materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší
změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení
změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově
a musí

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část
této budovy včetně jednotky.


 

Co je potřeba k vypracování průkazu

1. Půdorysy všech podlaží včetně kót

2. Řez budovou

3. Skladby obvodových konstrukcí

4. Informace o způsobu vytápění, ohřevu teplé vody, popř. nuceného větrání a chlazení

 

V případě, že dokumentaci nemáte Váš dům zaměříme a provedeme zjištění potřebných údajů.