Energetický posudek

Kdo má povinnost energetický posudek vypracovat?
 
Citace nejčastějších případů ze zákona č. 406/2000 sb. v platném znění:
 
Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
tepelným výkonem vyšším než 200 kW
, pokud se nejedná o alternativní
systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému
dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,

e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování
energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie,
snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití
obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny
a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských
finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z
prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel
podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu
podpory jinak,